سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
کد خبر: ۸۸۰۸۵۵۲
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۵- ۰۴: ۱۷
حسین بهمنی؛
امـروزه تقریبـاً تمـام جنـاح بنـدی هـای سیاسـی کشـور بـر یـک چیـز درمـورد برجـام توافــق دارنــد و ایــن همــان نقــض برجــام توســط 5+1 به وســیله ISA اســت و در چندیــن هفتــه گذشــته بــد عهــدی و نقــض برجــام کلمــات مشــترکی بودنــد کــه بــه گــوش مـی رسـید.
شـاید در آینـده در کتـب تاریـخ ایران،صفحـه یـا درسـی را بـه خـود اختصـاص دهد خـوب یـا بـد بـودن آن را هـم شـاید آینـده بـرای مـا و یـا حتـی فرزنـدان مـا تعیـن کنـد امـا بـه صراحـت مـی تـوان گفـت کـه یکـی از محورهـای اصلـی بحـث هـا و دعواهـای سیاسـی در کشـورمان اسـت و برجام  نامی است که بر توافق ایران و 5+1 گذاشته اند.


امـروزه تقریبـاً تمـام جنـاح بنـدی هـای سیاسـی کشـور بـر یـک چیـز درمـورد برجـام توافــق دارنــد و ایــن همــان نقــض برجــام توســط 5+1 به وســیله ISA اســت و در چندیــن هفتــه گذشــته  بــد عهــدی و نقــض برجــام کلمــات مشــترکی بودنــد کــه بــه گــوش مـی رسـید.


قانونـی بـا نـام جدیـد ISA از سـال  1986 ایـران و لیبـی را بـه اتهـام کمـک بـه تروریسـت تحریـم کـرده و از نام گـذاری جدیـد در سـال 2006 بـه نـام ایـران بـا اتهـام کمـک بـه جنبـش هـای آزادی خـواه خـود را در اعمـال ایـن قانـون تنهـا مـی دید.


اصـل و بنـای ایـن قانـون تحریـم صنعـت گاز ، نفـت و پتروشـیمی اسـت و هـدف آن شـرکت هـای خارجـی بـرای سـرمایه گـذاری سـنگین در ایـران اسـت و با رأی گیـری کنگـره و همچنیـن عــدم تمایــل اوبامــا بــرای وتــو ایــن قانون،نــام آن دوبــاره بــه عرصــه ی سیاســت آمریــکا بازگشـت.


اگربخواهیم بـه صـورت خلاصـه مجـازات هـای ایـن قانـون را بیـان کنیـم می تـوان از عـدم وام دهـی تـا مجـازات عـدم شـراکت بـا دولـت آمریـکا نـام بـرد و مقامـات آمریکایـی بـر ایـن تأکیـد دارنـد کـه ایـن قانـون بدلیـل اینکـه بـه توافقـات هسـته ای مربـوط نیسـت و همچنیـن وضـع قانـون جدیـد بـه حسـاب نمـی آیـد بلکـه تمدیـد قانـون قبلـی اسـت.


البتـه کارشناسـان داخلـی و خارجـی بـا بیـان اینکـه اولا بـا پایـان 2016 قانـون بـه اتمـام خواهــد رســید و بایــد قانــون جدیــدی در کنگــره وضــع شــود کــه اشــاره بــه مــورد دوم  دارنـد و طبـق برجـام در پیوسـت  2 بخـش  4-1 بـه صراحـت در اقدامـات ایـالات متحـده در بخـش 4-3- متعهـد بـه عـدم اجـرای برجـام ISA شـده اسـت.


در مـاده 46 عنـوان شـده اسـت کـه ایـران تحمیـل یـا بازگردانـدن تحریـم هـای مشـخص شـده را مبنایـی بـرای توقـف کلـی و جزئـی اجـرای تعهـدات در برجـام تلقـی خواهـد نمـود امـا واکنـش رئیـس جمهـور ایـن اسـت کـه تحریـم هـا ناقـض برجـام اسـت و بـه گفتـه ایشـان نقـض برجـام را از سـوی هیچکـدام تحمـل نخواهیـم کـرد و بـه آن واکنـش خواهیـم داد.


بــا ایــن رویــه ،جمهــوری اســلامی نیــز در صــدد برآمــده تــا پاســخگوی ایــن عمــل باشـد و رئیـس جمهـور در دسـتور دیگـر بـه علـی اکبـر صالحـی قـرار گیـری در دسـتور کار برنامـه ریـزی بـرای طراحـی و سـاخت موتـور پیشـران هـای هسـته ای و همچنیـن تولیـد سـوخت مصرفــی پیشــران هســته ای را مطالبــه کــرده اســت.


این دســتورات هیــچ تناقضاتــی بــا برجـام ندارد امـا شـاید پیـام سیاسـی متناسـبی اسـت کـه ایـران آمادگـی پاسـخگویی بـه نقـض برجـام را دارد و البتـه برخـی کارشناسـان نیـز بـر ایـن باورنـد کـه ایـن اقدامـات بایـد شـدید تـر صـورت مـی گرفـت.


امــا امــروز در نزدیکــی اولیــن ســالگرد تولــد برجــام(روز اجــرای برجــام ،مصــادف بــا 27 دی مــاه) نــه تنهــا در ایــران و آمریــکا بلکــه در تمــام نقــاط جهــان عــده ای بــر ایــن سـخن هسـتند کـه برجـام  نـوزاد پـاک دیپلماسـی اسـت و بایـد همـه ی جهـان بـرای بـزرگ شـدن آن و مراقبـت از آن تـلاش کننـد امـا در برابـر ایـن گـروه ،گروهـی کـه حضـور چشـم گیـری در دولـت بعـد آمریـکا دارنـد  ایـن نـوزاد را از بـدو تولـد ناقـص الخلقـه مـی بیننـد و خواسـتار نابـودی ایـن نـوزاد عجیـب هسـتند و می گوینـد عمـر ایـن فرزنـد بسـیار کوتـاه اسـت و شـاید دومیـن سـالگرد تولـدش را نبینـد.

انتهای پیام/
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar